Bank Millennium- ubezpieczenie kredytu hipotecznego

/Bank Millennium- ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Bank Millennium- ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Bank Millennium- ubezpieczenie kredytu hipotecznego
4.9 (98.33%) 12 vote[s]

Biorąc kredyt należy liczyć się z tym, iż bank zażąda zabezpieczenia w formie ubezpieczenia kredytu. Szczególnie spotykane jest to przy kredytach hipotecznych oraz opiewających na znaczne sumy. Trzeba tu podkreślić, iż ubezpieczenia kredytów nie są obowiązkowe, jednak decyzja o ich otrzymaniu uzależniona jest od cesji kredytu.

Jakie ubezpieczenie przy kredycie hipotecznym?

Do podstawowych ubezpieczeń kredytów hipotecznych wymaganych w Banku Millennium możemy zaliczyć ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie na życie. W obu tych przypadkach wymagane jest dokonanie cesji z polisy. Przypomnijmy czym jest cesja polisy: jest to przepisanie praw z polisy na cesjonariusza (w tym przypadku bank), w chwili zajścia szkody, odszkodowanie otrzyma instytucja finansowa. Więcej na ten temat piszemy w naszym poradniku.

Jeżeli chodzi o wybór zakładu ubezpieczeń, to mamy dowolność. Nikt nie może narzucić nam odgórnie ubezpieczyciela, takie praktyki są zabronione. Przed podpisaniem umowy, należy jednak dowiedzieć się jakie wymogi wobec zakresu i wysokości ubezpieczenia ma kredytodawca. Umowę ubezpieczenia można jednak zawrzeć od razu w oddziale Banku Millennium, bez szukania. Wystarczy zadeklarować chęć ze skorzystania z ochrony przy zawieraniu umowy kredytu.

Bank Millennium proponuje ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie nieruchomości, gdzie jako ubezpieczyciel występuje PZU S.A. Życie. Ubezpieczenia te są preferowane przy kredytach/pożyczkach hipotecznych i konsolidacyjnych. Wszystkie dokładne informacje na temat zakresu i wyłączeń ubezpieczenia znajdziemy w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Odstąpienie konsumenta od umowy możliwe jest w ciągu 30 dni od jej zawarcia, natomiast wypowiedzenie w każdej chwili zgodnie z OWU.

 Ubezpieczenie na życie w Banku Millennium

Zakres ubezpieczenia na życie zawieranego w Banku Millennium obejmuje śmierć ubezpieczonego oraz trwałą, całkowitą niezdolność do pracy, samodzielnej egzystencji powstałej wskutek nieszczęśliwego wypadku. Oferta skierowana jest do osób, które w chwili zaciągania kredytu nie ukończyły 69 lat. Wysokość składki nie zależy od wieku ubezpieczonego, płatna jest co miesiąc i wynosi równowartość 0,02% sumy ubezpieczenia. Będzie ona automatycznie pobierana z rachunku wyznaczonego do obsługi kredytu. Okres umowy rozpoczyna się w dniu jej podpisania i kończy zawsze 31 marca. Po tym czasie jest przedłużana na kolejny rok, a składka obliczana jest po raz kolejny ze względu na aktualizację sumy ubezpieczenia.

Umowa nie zostanie jednak przedłużona jeżeli wypowiemy umowę najpóźniej 30 dni przed końcem polisy. Ochrona rozpoczyna się z dniem opłacenia pierwszej składki, wcześniej ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. W wyniku śmierci lub trwałego kalectwa wypłacane jest 100% sumy ubezpieczenia. Nadwyżka pomiędzy kwotą zadłużenia a odszkodowaniem wypłacana jest wskazanym przez ubezpieczonego osobom uposażonym- zaś część równa kwocie zadłużenia wpływa na jego pokrycie. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez porozumienie między ubezpieczającym a bankiem. W przypadku podpisania umowy razem z umową kredytu wynosi tyle, ile maksymalnie wysokość udzielanego kredytu, a w trakcie trwania kredytu maksymalnie saldo kapitału. Wszystkie wyłączenia oraz dokładny zakres ubezpieczenia znajdziemy w OWU.

 Ubezpieczenie nieruchomości

Składka ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych opłacana jest co miesiąc, w równych ratach. Jej miesięczna wysokość to 0,0075% wartości nieruchomości, co rocznie daje 0,09%. Należy również dokonać cesji z polisy na bank, jednak wszystkie formalności dokonamy na miejscu w oddziale. Zakres ochrony obejmuje ubezpieczenie murów, elementów stałych, elementów zewnętrznych oraz assistance DOM. Umowa ubezpieczenia podpisywana jest na 1 rok i automatycznie przedłużana. Jeżeli nie chcemy jej odnowienia należy złożyć najpóźniej na 30 dni przed jej wznowieniem oświadczenie o niewyrażeniu na to zgody.

Suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie porozumienia między Bankiem Millennium a ubezpieczającym i tak np. w przypadku nowych budynków (do 30 lat)- jest to wartość nowa (odtworzeniowa, bez pomniejszenia o stopień zużycia), dla budynków mieszkalnych powyżej 30 lat- wartość rzeczywista a dla budynków w trakcie budowy- wartość w stadium budowy (po zakończeniu budowy suma ubezpieczenia ustalana jest ponownie a ubezpieczający musi ponownie zawrzeć umowę ubezpieczenia).

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności m.in. za szkody wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego, szkody powstałe w wyniku błędów konstrukcyjnych przy budynkach, które wybudowane zostały bez projektu uprawnionego specjalisty lub niezgodnie z projektem oraz systematycznego zawilgocenia. Za zdarzenia losowe zakład ubezpieczeń rozumie szkody powstałe w wyniku działania: ognia, pioruna, śniegu, lodu, upadku drzew/masztów, zalania, gradu, opadu, osuwania/zapadania/trzęsienia się ziemi, lawiny, eksplozji, huraganu, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, upadku statku powietrznego, dymu i sadzy.

Ubezpieczenie chroni także w następstwie dewastacji, aktów terroryzmu, przepięcia i akcji ratowniczej prowadzonej podczas zajścia zdarzeń objętych ubezpieczeniem. Szczegółowe warunki ochrony, jej zakres i wyłączenia znajdziemy w OWU. Szkodę zgłasza ubezpieczający do zakładu ubezpieczeń. Wypłacone odszkodowanie będzie proporcjonalne do wielkości szkody i sumy ubezpieczenia. Jeżeli wynosi ono do 5 000 zł, otrzyma je ubezpieczony.

Jeżeli zdecydujemy się na zawarcie umowy ubezpieczenia w innym miejscu, należy dostarczyć do oddziału Banku Millennium polisę z dokonaną cesją. Pamiętajmy jednak, że musi ona spełniać wymogi banku, co do zabezpieczenia oraz wysokości sumy ubezpieczenia. Bank Millennium opracował listę akceptowanych przez siebie zakładów ubezpieczeń.

2017-03-23T13:27:16+01:0022 marca 2017|

6 komentarzy

 1. ewka 2017-03-30 at 08:33 - Reply

  Chcę wziąć kredyt hipoteczny w Millennium i muszę powiedzieć, że ubezpieczenie nieruchomości rzeczywiście nie jest takie drogie. Trochę przerażają mnie te wszystkie formalności. Wiem, że bank musi mieć jakieś zabezpieczenie dla siebie, ale ja też chciałabym spać spokojniej. Dobrze znać swoje prawa.

  • dobrze potraktowany 2017-04-19 at 07:17 - Reply

   Mam ubezpieczenie w Pekao i jestem zadowolony. Już raz z niego skorzystałem (oczywiście mam rozszerzony pakiet). Nie wiem jak jest w Millennium. Nikt z moich znajomych ani rodziny nie ma w tym banku. W każdym razie mi opłaciło się ubezpieczenie.

   • tak, jasne 2017-06-21 at 11:36 - Reply

    ubezpieczenie w pekao to zwykłae naciągactwo. żadnej ohrony nie daje. jak mi ogień puł chaty strawił to się okazało rze nic nie dostanę bo niby z mojej winy. jak z mojej???? mnie tam nie było nie przyczyniłem się do tego!!!!! wymufki i wciskanie ludziom kitu.

 2. michał jr 2017-04-06 at 14:16 - Reply

  Ja wziąłem jeszcze dodatkowo rozszerzony pakiet ubezpieczenia nieruchomości, bo nie stać mnie na jej odbudowę. Dzięki temu lepiej śpię 🙂 a ubezpieczenie rzeczywiście i tak do najdroższych nie należy.

 3. %arnold% 2017-04-13 at 09:59 - Reply

  Ja mam ubezpieczenie tylko pod bank. Nie brałem nic dodatkowego, bo coraz częściej słyszy się, że to pic na wodę.

  • krychu 2017-05-08 at 07:08 - Reply

   masz rację ja też mam tylko to, co bank wymagał

Leave A Comment