FAQ ubezpieczeniowy

/FAQ ubezpieczeniowy
FAQ ubezpieczeniowy2017-11-22T13:24:53+01:00
Czy bank ma prawo narzucić określone ubezpieczenie?2017-03-15T14:45:55+01:00

Ubezpieczenie kredytu nie jest obowiązkowe, jednak często bank go wymaga, jako zabezpieczenia przed naszą niewypłacalnością. Jest to również dobry sposób na podwyższenie własnej zdolności kredytowej. To do klienta należy wybór, czy się ubezpieczy. Jednak, gdy tego nie zrobi może spotkać się z odmową udzielenia kredytu. Bank nie ma prawa żądać od nas zawarcia określonego ubezpieczenia w danym zakładzie lub w swojej placówce. Może za to wskazać, jakie postanowienia powinna zawierać umowa ubezpieczeniowa oraz przedstawić wykaz akceptowanych zakładów ubezpieczeń, aby były dla niego podstawą do przyznania kredytu.

Od nas zależy wybór samego ubezpieczyciela. Możemy spotkać się także z żądaniem dokonania cesji polisy na bank, szczególnie przy kredytach hipotecznych. Ubezpieczenia zawierane w banku często chronią tylko jego interesy, dlatego najlepiej zapoznać się z różnymi ofertami. Nie podpisujmy umów, które będą dla nas niekorzystne lub nie będą prawidłowo spełniały funkcji ochronnej. Bank nie ma prawa narzucać nam umów ubezpieczeniowych, w których występuje jako ubezpieczający. Klientowi przysługuje pełna swoboda, co do wyboru zakładu ubezpieczeń.

Pod cesję wybrać ubezpieczenie tanie czy z dużym zakresem ochrony?2017-03-14T21:14:44+01:00

Pod cesję powinniśmy wybierać ubezpieczenia tanie, ale jednocześnie takie, które spełnią wymogi banku. W przeciwnym wypadku kredytodawca będzie wiedział o wszystkich szkodach i może zażądać dokonania kolejnej wyceny naszego mieszkania. Dodatkowe pakiety, godne uwagi, które wydają nam się niezbędne powinniśmy zawierać już bez wykonywania cesji na bank. Dzięki temu, gdy zajdzie potrzeba naprawy nie pozostaniemy bez środków na jej wykonanie. Przed zakupem ubezpieczenia upewnijmy się, że bank je zaakceptuje, jako podstawę zabezpieczenia kredytu. Wykupienie osobnego, szerszego pakietu da nam pewność, że jesteśmy dobrze chronieni.

W jaki sposób następuje likwidacja szkody z ubezpieczenia nieruchomości z cesją?2017-03-30T08:44:14+02:00

Wszystkie kwestie związane z likwidacją szkody uregulowane są w ogólnych warunkach ubezpieczenia, które różnią się od siebie w zależności od produktu (wyjątek stanowią ubezpieczenia obowiązkowe, których założenia określone są w ustawie).

Likwidacja szkody polega na wykonywaniu przez zakład ubezpieczeń czynności mających na celu ustalenie wielkości szkody, znalezieniu odpowiedzialnego za jej powstanie, a także sprawdzeniu jej zakresu i obliczeniu wysokości odszkodowania. Procedura rozpoczyna się z chwilą zgłoszenia zdarzenia przez ubezpieczonego. W umowie zawarte są informacje dotyczące czasu na zgłoszenie szkody oraz jej formy. Niezależnie, czy zawiadomienie ubezpieczyciela nastąpi telefonicznie, na piśmie czy mailowo nie ma on prawa odrzucenia zgłoszenia. W ciągu kilku dni możemy spodziewać się wizyty likwidatora, chyba że koszt szkody jest tak niski, że ubezpieczycielowi wystarczy samo pisemne zgłoszenie oraz dokumentacja  (zdjęcia, faktury, rachunki itp.). Likwidator oceni wielkość i rozmiar szkód. Do czasu jego przybycia należy utrzymać stan faktyczny. Ubezpieczyciel ma 30 dni od daty zgłoszenia szkody na wypłatę bezspornej części odszkodowania.

Podpisując cesję z polisy na instytucję finansową musimy liczyć się z tym, iż to ona w chwili wystąpienia szkody otrzyma odszkodowanie. Istnieją jednak banki, które w umowie zaznaczają, iż przy niewielkim odszkodowaniu, np.   3 000 zł ubezpieczyciel ma pieniądze przelać bezpośrednio na konto kredytobiorcy. W innym przypadku możemy wnioskować o przelanie należności na nasz rachunek. Jeżeli bank uzna, iż jesteśmy wiarygodni powinien przystać na prośbę. Dzięki temu za przekazaną gotówkę naprawimy powstałe uszkodzenia. Gorzej wygląda sytuacja, gdy kredytobiorca jest nierzetelny. Wtedy bank środki z ubezpieczenia przeznaczy na spłatę części zadłużenia. Przy dużych, bądź też całkowitych stratach kwota uzyskana w wyniku ochrony ubezpieczeniowej kredytu zostanie przeznaczona na pokrycie rat. Ewentualna nadwyżka natomiast trafi do płatnika składek.

Mam ubezpieczenie, czy mogę zrobić cesję na bank?2017-03-31T09:53:48+02:00

Cesję polisy możemy dokonać w dowolnym momencie ubezpieczenia. Należy jednak zwrócić uwagę, czy dana polisa spełnia wymogi określone przez bank i czy zakład ubezpieczeń, z którym zawarliśmy umowę jest przez niego akceptowany. W innym wypadku nasze ubezpieczenie kredytu nie będzie wiarygodnym zabezpieczeniem dla banku. Jeżeli jednak dany produkt został zaakceptowany a zakład ubezpieczeń potwierdził możliwość dokonania cesji, możemy przystąpić do załatwienia spraw formalnych. Cesja polisy ma termin ważności i po jego upływie należy dokonać jej przedłużenia.

Jakich ubezpieczeń może wymagać bank przy kredycie gotówkowym?2017-03-15T14:50:52+01:00

Bank zabezpieczając swoje interesy może wymagać od swoich klientów zawarcia ubezpieczenia kredytu. Jest to dość powszechnie stosowana praktyka przy kredytach na wyższe sumy. Nie może przy tym narzucić nam określonego zakładu ubezpieczeń z jakim mamy zawrzeć umowę. Jednak instytucje finansowe wskazują zakres, wysokość polisy oraz przedstawiają wykaz honorowanych zakładów ubezpieczeń. Zawierając umowę ubezpieczenia należy mieć to na uwadze. Jakich ubezpieczeń może wymagać bank przy kredycie gotówkowym? W zależności od preferencji banku oraz wysokości kredytu mogą to być: ubezpieczenie na życie, na wypadek niezdolności do pracy, na wypadek trwałego inwalidztwa lub na wypadek utraty pracy. Czasami instytucje finansowe dają możliwość zastosowania innego zabezpieczenia w postaci żyrantów lub poręczycieli. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia kredytu sprawdźmy koniecznie jego zakres oraz wyłączenia. Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy często dotyczą spłaty tylko określonej liczby rat przez ubezpieczyciela (przeważnie jest to spłata przez 6, czy 12 miesięcy). Natomiast ubezpieczenie na życie lub na wypadek trwałego inwalidztwa dotyczy już wypłaty całej sumy zawartej w ubezpieczeniu.

Jakich ubezpieczeń może wymagać bank przy kredycie hipotecznym?2017-03-15T14:52:25+01:00

Wysokość kwoty na jaką zaciągany jest kredyt hipoteczny zmusza bank do chronienia swoich interesów. Dawniej najpopularniejszym zabezpieczeniem byli żyranci. Dzisiaj bez wątpienia jest to ubezpieczenie kredytu. Do najbardziej znanych możemy zaliczyć: ubezpieczenia nieruchomości, pomostowe, niskiego lub brakującego wkładu własnego, na wypadek utraty pracy, trwałego inwalidztwa, czy na życie. Różnią się one nie tylko zakresem ubezpieczanych zdarzeń, lecz także formą wypłaty odszkodowania. Niektóre pokryją całość zadłużenia, inne tylko kilka lub kilkanaście kolejnych rat. Konstrukcja umowy kredytu często zobowiązuje kredytobiorcę do odpowiedniego zabezpieczenia. Jeżeli bank nie będzie miał zapewnionej ochrony, nie udzieli kredytu. Przed zawieraniem umów ubezpieczeniowych sprawdźmy dokładnie jakie kryteria powinna według kredytodawcy spełniać umowa ubezpieczenia.
Podstawą zaciągania kredytu hipotecznego jest jednoczesne zawarcie ubezpieczenia nieruchomości od ognia oraz innych zdarzeń losowych. Oczywiście nasz pakiet może być o wiele bardziej rozbudowany. Należy ono do jednych z najtańszych z całej gamy ubezpieczeń oferowanych przez bank, m.in. z tego powodu warto rozważyć jego zakup.
Ubezpieczenie pomostowe chroni bank do chwili uzyskania wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej. Jego koszt jest dość wysoki, jednak nie ma możliwości jego pominięcia. Jeżeli nie posiadamy środków wystarczających na pokrycie wkładu własnego ubezpieczenie spłaty tej części będzie także nieodzowne.
Niestety niejednokrotnie całkowity koszt tego produktu przekracza sumę wkładu własnego, jaki musielibyśmy wnieść zawierając umowę. Dlatego zastanówmy się dobrze decydując się na zaciągnięcie ubezpieczenia niskiego bądź brakującego wkładu własnego.
Ubezpieczenie na życie daje bankowi gwarancję uregulowania zadłużenia, a te dotyczące zdrowia czy utraty pracy- pewność czasowego regulowania rat. Nie należą one jednak do najtańszych i stanowią spory wydatek.

Jak załatwić polisę z cesją?2017-04-10T09:06:21+02:00

Przy zaciąganiu kredytu banki często proszą o wykonanie cesji z polisy. Ma ona stanowić zabezpieczenie dla banku na wypadek naszej niewypłacalności. Załatwianie polisy z cesją powinniśmy zacząć od sprawdzenia, jakie kredytodawca ma wymogi wobec zakresu naszej polisy, jej wysokości oraz które zakłady ubezpieczeń honoruje. Tylko w ten sposób mamy możliwość zawarcia odpowiedniej umowy ubezpieczenia pod wybrany kredyt. Następnie należy wybrać produkt ubezpieczeniowy, który będzie spełniał te wymogi, ale co bardzo ważne będzie także odpowiednio chronił.
Przy wyborze ubezpieczenia należy zapoznać się szczególnie z jego zakresem, wyłączeniami a także dokładnie przeanalizować całe o.w.u. (ogólne warunki ubezpieczenia). Po zawarciu umowy z ubezpieczycielem udajemy się do banku. Tam podpisujemy dokumenty dotyczące przeniesienia praw z polisy na kredytodawcę. Przeważnie banki mają już gotowe do wypełnienia formularze. Z umową udajemy się z powrotem do zakładu ubezpieczeń. Osoba przyjmująca dokumenty w imieniu ubezpieczyciela musi je podpisać oraz przypieczętować , aby potwierdzić iż zapoznała się z ich treścią, a następnie dokonać wpisu w polisie odnośnie cesji. Dopiero podjęcie wszystkich z tych kroków gwarantuje, iż w razie wystąpienia szkody bank otrzyma odszkodowanie. Nie zmienia to jednak faktu, iż to my zobowiązujemy się do opłacania składek z tytułu ubezpieczenia.

Czym jest cesja polisy na bank?2017-03-15T08:27:04+01:00

Cesja polisy to inaczej przeniesienie praw z polisy na bank. Najczęściej z żądaniem cesji spotykamy się przy kredytach hipotecznych. Daje ona zabezpieczenie bankowi w razie naszej niewypłacalności, że dług zostanie spłacony. Przy zajściu ubezpieczonego zdarzenia pieniądze wpłyną na konto banku. Ten z kolei przeznaczy je na spłatę naszego zobowiązania. Dla samego ubezpieczonego jest to także gwarant, że w przypadku np. zniszczenia nieruchomości nie zostanie nie dość, że bez dachu nad głową, to jeszcze z długami. Cesja ma datę ważności i należy ją odnawiać. Jeżeli wysokość odszkodowania przekroczy wartość zadłużenia jakie jesteśmy jeszcze winni bankowi, to nadwyżka zostanie nam zwrócona. Prawidłowo sporządzona cesja powinna zawierać: datę jej sporządzenia, przedmiot cesji (np. mieszkanie), kwotę cesji oraz dokładną nazwę i adres cesjonariusza (banku).

Co to jest suma ubezpieczenia?2017-03-15T08:27:43+01:00

Suma ubezpieczenia, nazywana też gwarancyjną lub limitem odpowiedzialności, określa górną wysokość odpowiedzialności ubezpieczyciela w danej umowie ubezpieczeniowej. Inaczej mówiąc maksymalną wysokość odszkodowania przy wystąpieniu zdarzenia objętego ochroną. Jeśli straty wyniosą 40 000 zł, a nasza suma gwarancyjna 30 000 zł, to pozostałe 10 000 zł będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni.
Wysokość sumy ubezpieczeniowej ustalana jest na podstawie cen rynkowych przedmiotów podlegających ochronie. Jeżeli wnioskowana suma gwarancyjna jest wyższa od tej rynkowej, wówczas zakład ubezpieczeń przeprowadza oględziny mienia i sposób jego zabezpieczenia oceniając, czy wniosek jest zasadny. Nie warto zaniżać wartości ubezpieczanych dóbr, gdyż w chwili zaistnienia szkody wysokość odszkodowania będzie proporcjonalna do ubezpieczonej wartości. W wyniku czego może nie starczyć nam pieniędzy na naprawę lub odkupienie danego dobra. Z takim niedoubezpieczeniem spotykamy się również w chwili wzrostu wartości rynkowej nieruchomości w danej lokalizacji. Jedyne ubezpieczenie, które możemy zawrzeć na dowolną sumę, to ubezpieczenie na życie, gdyż jest ono bezcenne.

Co oznacza dla mnie karencja ubezpieczenia?2017-03-14T22:09:34+01:00

Zapisana w ogólnych warunkach ubezpieczeń karencja, to nic innego jak okres, w którym zakład ubezpieczeń nie zapłaci odszkodowania mimo zajścia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia. Najczęściej zdarza się w ubezpieczeniach na życie oraz zdrowotnych, a także choć rzadziej w ubezpieczeniach majątkowych. Karencja przeważnie liczona jest od dnia zawarcia umowy. W praktyce dla ubezpieczonego oznacza to, że jeżeli dane zdarzenie objęte ochroną zaszło dziesiątego dnia od podpisania umowy, a karencja wynosi trzydzieści dni, to ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Ma to chronić zakład ubezpieczeń przed oszustami, którzy ubezpieczają się po zaistnieniu zdarzenia w celu wyłudzenia odszkodowania.

Jak i kiedy mogę zrezygnować z ubezpieczenia?2017-03-15T14:57:30+01:00

Jeżeli umowa jest zawarta na okres co najmniej 6 miesięcy mamy 30 dni na rezygnację od chwili jej podpisania, a gdy działamy jako przedsiębiorcy 7 dni. Wystarczy złożyć stosowne oświadczenie, które ma skutek natychmiastowy. Nie poniesiemy wtedy żadnych dodatkowych kosztów, oprócz opłaty składki za okres, przez który korzystaliśmy z ochrony. Ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować nas o tym prawie, jeżeli tego nie uczyni mamy 30 dni na rezygnację od chwili poinformowania nas o tej możliwości. Oczywiście z umowy ubezpieczenia możemy zrezygnować w każdym momencie, na warunkach zawartych w ogólnych zasadach ubezpieczenia. Jednak w przypadku ubezpieczeń kredytu nie zawsze jest to opłacalne. Po pierwsze dlatego, że bank może zaznaczyć, iż rezygnacja wiąże się np. z podniesieniem marży. Po drugie istnieje także taki termin, jak opłata likwidacyjna, która jest pobierana przy zrywaniu umów przed ich końcem. Przed wypowiedzeniem ubezpieczenia lepiej upewnijmy się, czy jest to opłacalne.
Istnieje jeszcze jeden sposób na rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Jeśli nie zapłacimy składki w terminie, ubezpieczyciel jest zobowiązany do przypomnienia nam o tym fakcie wraz z nowym terminem, do którego musimy zapłacić zaległość. Jeżeli do dnia wyznaczonego przez zakład ubezpieczeń nadal nie uregulujemy zobowiązania, to ubezpieczyciel wypowie nam umowę ze skutkiem natychmiastowym, o ile taka konsekwencja została zawarta w o.w.u. umowy.

Ubezpieczenie kredytu jest dobrowolne. Nikt nie ma prawa zmusić nas do jego podpisania. Rozwiązywanie umów ubezpieczeń obowiązkowych ma trochę inny tryb.

Jak zgłosić szkodę towarzystwu ubezpieczeniowemu?2017-03-14T22:13:59+01:00

Główne zasady zgłaszania powstałej szkody zawarte są w ogólnych warunkach umowy (o.w.u.), które są integralną częścią umowy. W o.w.u. znajdziemy informacje dotyczące sposobu oraz czasu na jej zgłoszenie. Większość ubezpieczycieli preferuje tutaj formę telefoniczną, lecz coraz częściej można to zrobić także drogą e-mailową.

Mimo konkretnego wskazania formy zgłaszania szkody w o.w.u. przy ubezpieczeniach domu, powiadomienie zakładu ubezpieczeń w inny sposób np. za pomocą stosownego pisma nie skutkuje jego nieważnością. W oddziałach zakładu ubezpieczeń spotykamy się przeważnie z drukiem do wypełnienia. Szkodę możemy również zgłosić w placówce ubezpieczyciela, która jest dla nas dogodna. Nie ma on prawa odmówić przyjęcia zgłoszenia. Czas na zawiadomienie zakładu ubezpieczeń wyznaczony jest także w o.w.u. Nie ma odgórnie ustalonych jego granic, dlatego nie jest on jednakowy w poszczególnych umowach. Nie zgłoszenie szkody na czas może skutkować zmniejszeniem odszkodowania, szczególnie jeżeli szkoda z tego powodu się zwiększyła lub opóźnienie zgłoszenia uniemożliwiło określenie okoliczności zdarzenia.

Pamiętajmy, iż to my lub nasi bliscy (w wypadku naszego zgonu), jako poszkodowani jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia szkody zakładowi ubezpieczeń. Nawet, jeżeli wykonaliśmy cesję polisy na bank. Wykaz dokumentów potrzebnych przy zgłaszaniu utraty pracy, czy trwałego inwalidztwa znajdziemy w o.w.u. lub u danego ubezpieczyciela. Po spełnieniu części formalnej zostanie przelana gotówka na konto nasze lub osób wskazanych w polisie.

Jak sprawdzić towarzystwo, w którym kupuję ubezpieczenie?2017-03-15T08:30:39+01:00

Nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Wykaz towarzystw ubezpieczeniowych znajdziemy na oficjalnej stronie KNF-u. Zamieszczony jest tam również rejestr agentów, brokerów, aktuariuszy oraz zakładów ubezpieczeń w stanie upadłości. Jeżeli nasz ubezpieczyciel ogłosił upadłość, to jego obowiązki przejmuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Wypłaca on 100% należności w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych (OC kierowcy, OC rolnika oraz ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych) oraz maksymalnie 50% z pozostałych ubezpieczeń obowiązkowych (ale nie więcej niż równowartość 30 000 euro). Sama upadłość zakładu ubezpieczeń zajmuje zazwyczaj kilka lat, a w Polsce upadają one niezwykle rzadko.

Jak wygląda likwidacja szkód?2017-03-14T22:16:33+01:00

Od chwili zgłoszenia szkody towarzystwo ubezpieczeniowe ma 7 dni na ustalenie okoliczności zaistniałego zdarzenia. Moment poinformowania ubezpieczyciela jest początkiem rozpoczęcia całej procedury. W ciągu kilku dni powinien pojawić się u nas przedstawiciel zakładu ubezpieczeń, tak zwany likwidator. To on ma ustalić rozmiar szkody oraz poniesionych strat. Do chwili rozpoczęcia procedury przez ubezpieczyciela osoba poszkodowana musi utrzymać stan faktyczny, nie wolno dokonywać żadnych napraw. Chyba, że zaniechanie takiego działania powiększyłoby szkodę. Obowiązkiem zgłaszającego jest dostarczenie zakładowi ubezpieczeń pisemnego zgłoszenia szkody (wraz z nr polisy, nr certyfikatu oraz okresem ubezpieczenia). Skompletowanie niezbędnych dokumentów, tj. protokół policyjny w przypadku włamania, czy też faktur, rachunków spoczywa na poszkodowanym. Po wizycie likwidatora oraz dostarczeniu przez zgłaszającego niezbędnych dokumentów zakład ubezpieczeń decyduje, czy roszczenie jest słuszne. Ma 30 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia na wypłatę odszkodowania. W sytuacjach bardziej skomplikowanych wypłata może potrwać nawet do 90 dni. Jeżeli nasza polisa nie obejmowała danego zdarzenia, ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia. Oczywiście możemy odwołać się od jego decyzji. Im lepiej udokumentujemy powstałą szkodę, tym większą mamy szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku.