Na życie

Na życie2017-03-15T16:03:36+01:00

Ubezpieczenie na życie (na wypadek śmierci) jest produktem ubezpieczeniowym, pozwalającym na zabezpieczenie bliskich nam osób. Instytucją finansowym daje zaś pewność, że w przypadku naszej śmierci zobowiązanie choćby częściowo zostanie spłacone, dlatego tak często korzystają z tej formy zabezpieczenia.

Główne założenia

Ubezpieczenie na wypadek śmierci jest dwustronną umową pomiędzy ubezpieczającym a zakładem ubezpieczeń, zawieraną na określony czas lub dożywotnio. Przez jej podpisanie zobowiązujemy się do opłacania składek a ubezpieczyciel do wypłaty świadczenia osobie lub osobom ubezpieczonym w przypadku naszej śmierci. Uposażony to podmiot wskazany do otrzymania świadczenia. W jego roli może występować jedna lub kilka osób. Jeżeli nie zaznaczymy w jakiej części odszkodowanie mają otrzymać poszczególni uposażeni, wszyscy dostaną jednakową kwotę.

Okres ochrony ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, jednak nie prędzej niż od dnia następnego po wpłaceniu pierwszej składki. Istnieje możliwość ubezpieczenia osoby trzeciej, wtedy osoba ta występuje w roli ubezpieczonego. Okres rozpoczęcia ochrony przez zakład ubezpieczeń rozpoczyna się w takim przypadku z dniem następującym po dniu oświadczenia tej osoby o zgodzie na jej ubezpieczenie oraz wysokość sumy ubezpieczenia. Warunki wypłaty, zakres, terminologię oraz kwotę ubezpieczenia znajdziemy w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Jest to integralna część umowy. Ubezpieczyciel zobowiązany jest dostarczyć ją ubezpieczającemu przed podpisaniem umowy właściwej. Zapisy o.w.u. nie mogą być sprzeczne z ustawą. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, niezgodności interpretowane są na korzyść ubezpieczającego.

Wyłączenia w ubezpieczeniu na życie

Do najczęstszych wyłączeń, czyli sytuacji w których zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowań należą:

  • śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku podczas, którego prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości lub bez wymaganych uprawnień,
  • popełnienie samobójstwa przez ubezpieczonego bądź jego usiłowanie w ciągu dwóch lat od zawarcia umowy,
  • odniesienie obrażeń powstałe na skutek samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego na jego prośbę,
  • zatrucie lub działanie ubezpieczonego pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych (chyba, że zostały zalecone przez lekarza),
  • obrażenia związane z aktami terrorystycznymi, działaniami wojennymi lub masowymi rozruchami społecznymi
  • obrażenia lub zgon ubezpieczonego w wyniku działań noszących znamiona przestępstwa popełnionego umyślnie.

Wstępne formalności

Przed podpisaniem umowy zobowiązani jesteśmy do wypełnienia wniosku o jej zawarcie. W formularzu uzupełniamy dane odnośnie naszego stanu zdrowia i wszystkich okoliczności, mogących wpłynąć na właściwą ocenę ryzyka. Jeżeli nie odpowiemy na jakieś pytania, a zakład ubezpieczeń mimo tego podpisze z nami umowę, okoliczności uważa się za nieistotne. Gdy jednak zataimy ważne fakty, bądź okłamiemy ubezpieczającego może on uchylić się od odpowiedzialności za zdarzenia powstałe w wyniku wprowadzenia go w błąd. Prawo to wygasa po upływie trzech lat od daty zawarcia umowy.

Wypowiedzenie ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia na życie można wypowiedzieć w każdym jej momencie, zgodnie z zachowaniem przepisów zawartych w o.w.u. umowy. Jeżeli została ona zawarta na co najmniej 6 miesięcy, odstąpienie od niej bez ponoszenia żadnych skutków (oprócz opłaty składki za okres od jej podpisania do chwili odstąpienia) jest możliwe w ciągu 30 dni, a w przypadku przedsiębiorców 7 dni.Okres przedawnienia roszczeń wynosi 3 lata od chwili zajścia zdarzenia. Jego bieg przerywa zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia objętego umową, a wznawia otrzymanie decyzji zakładu ubezpieczeń. Zgłoszenie zgonu ubezpieczonego i dostarczenie niezbędnych dokumentów spoczywa na rodzinie zmarłego.

Kiedy będzie obowiązkowe?

W przypadku niektórych osób np. emerytów banki traktują ubezpieczenie na życie jako obligatoryjne. Dotyczy to także klientów pracujących w zawodach o zwiększonym ryzyku utraty życia, czy zdrowia. Według ustawy ten rodzaj ochrony jest dobrowolny, jednak dla instytucji finansowych nie zawarcie umowy ubezpieczenia jest równoznaczne z odmową udzielenia kredytu. Ubezpieczenie kredytu w tej formie z pewnością będzie wymagane przy kredytach hipotecznych. Jeżeli chodzi o koszt składki, to stanowi ona dosyć spory procent wysokości raty. Dlatego dokładnie przeanalizujmy ten wydatek i zastanówmy się nad jego wyborem.