Nieruchomości

//Nieruchomości
Nieruchomości2017-03-19T20:47:57+01:00

Jednym z najpowszechniejszych produktów ubezpieczeniowych sprzedawanych w Polsce, obok ubezpieczeń obowiązkowych i na życie jest ubezpieczenie nieruchomości. Zabezpieczenie dachu nad głową leży w interesie każdego człowieka. Jest ono dobrowolne i może przybierać różne zakresy, od najbardziej podstawowych począwszy.

Wycena szkody

Ubezpieczając nieruchomość mamy zawsze na względzie niebezpieczeństwa, jakie są w naszym przypadku najbardziej prawdopodobne. Przedmiotem ubezpieczenia nieruchomości są domy i mieszkania wraz z pomieszczeniami do nich przynależącymi, np. garaż, piwnica. W tego typu produktach wyróżniamy dwa warianty według wartości rzeczywistej (ceny rynkowej na dzień ubezpieczania) lub wartości odtworzeniowej. Są one szczególne istotne przy wycenie szkody. Przy pierwszej z nich znaczenie będzie miał ustalony na podstawie wieku lub oględzin nieruchomości stopień zużycia. Druga stosowana jest przeważnie do nowych budynków, w których przy wycenie nie bierze się pod uwagę zużycia, czyli tzw. amortyzacji. Ubezpieczenie nieruchomości to standardowy wymóg przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Ma ono uchronić bank przed stratą pożyczonych pieniędzy. Najczęstszym żądaniem banku jest ubezpieczenie kredytu hipotecznego z dokonaniem cesji z polisy. Cesją w tym przypadku nazywamy przekazanie praw z niej wynikających na bank (cesjonariusza). Jej zakres uzależniony jest od preferencji danej instytucji finansowej.

Wersja podstawowa czy rozszerzona?

Ubezpieczenie nieruchomości może mieć formę podstawową lub rozszerzoną. Na im bardziej rozbudowany wariant się zdecydujemy, tym zapewniamy sobie większą ochronę. Czasami w wersji podstawowej możemy spotkać się z ubezpieczeniem OC. Jednak przeważnie jest to opcja rozszerzona. Warto jednak o nim pomyśleć, gdyż pokrywa straty m.in. wyrządzone naszym sąsiadom z powodu zalania mieszkania lub szkód, jakie wyrządziły nasze zwierzęta. Składka na ubezpieczenie nieruchomości nie jest wysoka i stanowi jedną z najtańszych. Każda umowa ubezpieczenia zgodnie z prawem ma być jasna i przejrzysta. Nie ma zatem tutaj miejsca na niedopowiedzenia. Wszystkie jej postanowienia zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Podpisując umowę poświadczamy zapoznanie się z nimi. Dobierajmy zakres ubezpieczenia do naszych potrzeb, tak abyśmy byli odpowiednio chronieni. Zbyt rozległy zakres spowoduje niewykorzystanie części z opłacanej składki, a zbyt mały nie daje żadnego zabezpieczenia.

Najczęstsze wyłączenia

Ważne jest także sprawdzenie wyłączeń, do najczęściej stosowanych w ubezpieczeniach nieruchomości należą przypadki:

  • w których szkoda powstała w wyniku celowego działania osoby ubezpieczonej lub osoby mieszkającej razem z nim w gospodarstwie domowym,
  • zaniedbania nieruchomości, wskutek czego doszło do szkody,
  • zniszczenia na skutek podniesienia wód gruntowych, czy działania mrozu.

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustanowionymi normami przy umowach zawieranych na więcej niż 6 miesięcy, mamy 30 dni na odstąpienie od daty jej zawarcia , a w przypadku przedsiębiorców 7 dni. Nie zmienia to jednak faktu, iż ubezpieczający zobowiązany jest do uregulowania płatności za okres, w którym ochrona obowiązywała. Zgodnie z warunkami zawartymi w o.w.u. możemy także wypowiedzieć umowę ubezpieczenia. Ubezpieczyciel ma prawo w umowie zastrzec kary za przedterminowe jej rozwiązanie, najlepiej przed podjęciem takiego kroku sprawdzić, czy nam to się opłaca.